Premiery Detroit — Mercedes S 65 Cabrio

406

Oprócz zapre­zen­to­wa­nia nowej E klasy, Mer­ce­des zde­cy­do­wał się przy­wieźć do USA kilka innych nowych modeli. Wśród nich zna­la­zła się nowa S klasa 65 Cabrio.

Nie będziemy się tutaj roz­pi­sy­wać o wyglą­dzie auta, który wywo­ły­wał małe kon­tro­wer­sje, nato­miast przed­sta­wimy kilka naj­cie­kaw­szych numer­ków, bo chyba to nas naj­bar­dziej cie­kawi kiedy mamy do czy­nie­nia z naj­moc­niej­szą wer­sją sil­ni­kową Mer­ce­desa.

S 65 zostało wypo­sa­żone w 6-litrowy sil­nik V12 biturbo o mocy 621 km. Ozna­cza to przy­spie­sze­nie do setki w 4,1 sekundy i pręd­kość mak­sy­malną 250 km/h (ogra­ni­czona elek­tro­nicz­nie). Wyniki są impo­nu­jące bio­rąc pod uwagę fakt, iż waga auta wynosi aż 2360 kg.

Dach roz­kłada się w 17 sekund. W tym cza­sie można podró­żo­wać z mak­sy­malną pręd­ko­ścią około 50 km/h.

Cena auta: Można spo­dzie­wać się ceny na pół­noc od 1,2 mln zło­tych.s65 cabrio 1 s 65 cabrio 2