Premiery GIMS — Alpina B7

383

Mamy już pełne infor­ma­cje i zdję­cia mody­fi­ka­cji BMW serii 7. Tak jak pisa­li­śmy Wam tutaj:

https://www.facebook.com/202238626790670/photos/a.202333276781205.1073741828.202238626790670/216153252065874/?type=3&theater

nowa Alpina B7 będzie roz­wi­jać moc 600 km, a przy­spie­sze­nie do pierw­szej setki będzie zaj­mo­wać tylko 3,6 s, co jest nie­sa­mo­wi­tym osią­gnię­ciem, jak na tak duże i cięż­kie auto. Zmia­nom ule­gło rów­nież zawie­sze­nia, ale tuner zapew­nia, że nie ucierpi na tym kom­fort. Auto dostało rów­nież bar­dziej agre­sywny wygląd.

Pre­miera już w przy­szłym mie­siącu!

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!BMW-Alpina-B7-60