Premiery GIMSARASH AF10 — 2080 km

727

Firma ARASH po raz pierw­szy zapre­zen­tuje swoje pro­dukty na salo­nie w Gene­wie. Jed­nym z nich będzie AF10, któ­rego linia była znana już wcze­śniej.

Auto dostępne będzie w 3 wer­sjach: stan­dard z mocą 550 km, Hybrid oraz Hybrid Racer. Pod maską wszyst­kich trzech wer­sji dosta­nie­cie sil­nik V8 o pojem­no­ści 6,2 l.

Sil­nik ben­zy­nowy w wer­sjach Hybrid i Hybrid Racer ma pod­nie­sioną moc do 900 km. Oby­dwie wer­sje dodat­kowo zawie­rają 4 sil­niki elek­tryczne, każdy o mocy 220 kw.
Wer­sja Hybrid Racer dodat­kowo wypo­sa­żona jest w gaśnicę, klatkę bez­pie­czeń­stwa, itp.

Przy­spie­sze­nie do setki, wer­sji Hybrid wynosi 2,8 sekundy, co nie jest jakimś osza­ła­mia­ją­cym wyni­kiem.

Wszyst­kie wer­sje posia­dają hydrau­liczne zawie­sze­nie z regu­la­cją 15 cm.

Ceny:
— Stan­dard: 350 tys. fun­tów
— Hybrid: 1,1 mln fun­tów
— Hybrid Racer: 1,2 mln fun­tów

Co sądzi­cie?Arash-AF10-Racer-Front-View-In-Silver Arash-AF10-e1455913559293 AF10-Rear-View

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!