Premiery GIMSBMW Alpina B7

522

Słynny tuner Alpina wrzu­cił do sieci film zapo­wia­da­jący ich nowe dzieło. Praw­do­po­dob­nie będzie do mody­fi­ka­cja naj­now­szej serii 7. Naj­moc­niej­sza sió­demka roz­wija moc 450 km z sil­nika twin turbo V8. Z xDri­vem przy­spie­sze­nie do setki zaj­muje 4,4 sekundy.

Co zaofe­ruje nam Alpina?

Podobne osiągi do Alpiny B5. Moc auta ma być pod­krę­cona do około 600 km, a auto ma osią­gać pręd­kość 320 km/h.

Nie ma jesz­cze ofi­cjal­nego komu­ni­katu od Alpiny. Jak tylko coś się potwier­dzi, damy Wam znać!

Film od Alpiny: https://www.youtube.com/watch?v=gANU6ETwgSg

Na zdję­ciach stan­dar­dowa seria 7. Wię­cej w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!P90207265_highRes P90195334_highRes P90195361_highRes