Premiery GIMS — Ferrari California T Handling Speciale

494

W końcu docze­ka­li­śmy się infor­ma­cji od Fer­rari przed even­tem w Gene­wie! Nie jest to jakiś prze­łom, ale zawsze coś…
Wło­ski pro­du­cent przy­go­to­wał małą aktu­ali­za­cję swo­jego cabrio — Cali­forni T. Będzie to opcja dostępna jako doda­tek tra­dy­cyj­nego modelu.

Zmiany doty­czą przede wszyst­kim zawie­sze­nia. Z przodu zawias jest sztyw­niej­szy o 16%, a z tyłu 19%. Zmie­niona została skrzy­nia bie­gów, dzięki czemu w try­bie sport prze­ło­że­nia mają być szyb­sze. Ponadto Fer­rari twier­dzi, że dzięki zmia­nom w sys­te­mie kon­troli trak­cji, zwięk­szono pręd­kość wyj­ścia z zakrę­tów. Aby pod­kre­ślić uspor­to­wiony cha­rak­ter, Fer­rari prze­pro­gra­mo­wało dźwięk auta.

Nowa opcja wpro­wa­dza rów­nież kilka zmian kosme­tycz­nych, tj. matowy grill, matowe koń­cówki wyde­chu i matowe ele­menty na tyl­nym dyfu­zo­rze.

Cena opcji: 6900 euro

Na zdję­ciu stan­dar­dowa Cali­for­nia T.california t 1