Premiery GIMS — Jaguar F-Typer SVR

541

Do sieci wycie­kły zdję­cia nowej, naj­wyż­szej wer­sji Jagu­ara F-Type. Praw­do­po­dob­nie Jaguar szy­kuje jego pre­mierę na mar­cową Genewę.
Widać, że nowy F-Type będzie wypo­sa­żony w bar­dziej agre­sywny look, przede wszyst­kim mowa tu o tyl­nym spoj­le­rze, front spli­te­rze, wlo­tach powietrzna na masce i dużych wlo­tach na przed­nim zde­rzaku.

Wraz ze zdję­ciem, mamy tro­chę infor­ma­cji na temat nowego modelu. F-Type SVR będzie wypo­sa­żony w 5-litrowy sil­nik V8 o mocy 567 km. Przy­spie­sze­nie do pierw­szej setki w 3,7 sekundy i pręd­kość mak­sy­malna 320 km/h na pewno zro­bią wra­że­nie na każ­dym. Nowy JAG ma być pro­du­ko­wany w wer­sji coupe i conver­ti­ble.

Miejmy nadzieję, że F-Type SVR co naj­mniej zachowa piękny dźwięk F-Type R

Cena: ofi­cjal­nie nie wia­domo, ale raczej powy­żej 100 tys. fun­tów.

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!f type svr f type svr 1 f type svr 2