Premiery GIMS — Kahn Design WB12 Vengeance

381

Tuner znany przede wszyst­kim z mody­fi­ko­wa­nia aut tere­no­wych, ma rów­nież komórkę zaj­mu­jącą się samo­cho­dami spor­to­wymi i wła­śnie ten oddział był odpo­wie­dzialny za zapro­jek­to­wa­nie ich autor­skiej wer­sji DB9. Bazą do budowy było wła­śnie DB9, które zostało cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wane pod wzglę­dem wizu­al­nym. Inspi­ra­cją dla twór­ców była pierw­sza gene­ra­cja Vanqu­isha. Całość została wyko­nana z alu­mi­nium.

Cyferki? 5,9 l V12, praw­do­po­dob­nie bez zmian 510 km (bhp)

Limi­to­wane do 20 sztuk.

Cena: nie­znana, ale można się spo­dzie­wać, że taniej od stan­dar­do­wego Astona nie będzie ton­gue emo­ti­con czyli ponad 130k fun­tów?

Pre­miera już za mie­siąc w Gene­wie!

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!kahn 1 kahn 2 Kahn 3