Premiery GIMS — McLaren 570GT

495

Tak, jak pisa­li­śmy Wam tutaj:

https://www.facebook.com/202238626790670/photos/a.202333276781205.1073741828.202238626790670/224078077940058/?type=3&theater

McLa­ren przy­szy­ko­wał na Genewę więk­szą wer­sję 570S. Model o ozna­cze­niu 570GT cha­rak­te­ry­zuje się łagod­nie popro­wa­dzoną linią tyl­nej szyby, dzięki czemu w środku uzy­skano wię­cej prze­strzeni. Pano­ra­miczny dach wraz z tylną szybą ma two­rzyć wra­że­nie otwar­tej prze­strzeni.

Ideą było zagwa­ran­to­wa­nie więk­szego kom­fortu niż w wer­sji S pod­czas podró­żo­wa­nia.

Cyferki pozo­stają te same, co w wer­sji S, więc jest wię­cej niż przy­zwo­icie: 3,8 l V8 o mocy 570 km (PS) roz­pę­dza auto do setki w 3,4 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna wynosi 328 km/h.

W dodatku, GT jesz­cze bar­dziej przy­po­mina McLa­ren P1 i tym samym potwier­dza swój przy­do­mek “Baby P1”.

Cena: 154 tys. fun­tów

Podoba się?

2016-McLaren-570GT-02 2016-McLaren-570GT-05 2016-McLaren-570GT-17Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!