Premiery GIMS — McLaren 688HS

956

MSO — McLa­ren Spe­cial Ope­ra­tions pla­nuje wypu­ścić limi­to­waną wer­sję limi­to­wa­nego 675LT (nie za dużo tych limi­tów?). 688HS ma dys­po­no­wać tą samą jed­nostką napę­dową, co 675LT, jed­nak ma ona pro­du­ko­wać 13 km wię­cej. MSO pla­nuje jesz­cze bar­dziej odchu­dzić już szczu­płe 675LT poprzez zasto­so­wa­nie więk­szej ilo­ści kar­bonu. 688HS ma rów­nież wytwa­rzać wię­cej doci­sku dzięki nowemu, tyl­nemu spoj­le­rowi.

Limit: 25 sztuk, więc trzeba się śpie­szyć, o ile już nie zostały sprze­dane.

Pre­miera praw­do­po­dob­nie w Gene­wie + moż­liwa wcze­śniej­sza pre­zen­ta­cja online.

Na zdję­ciu oczy­wi­ście “zwy­kły” 675LT Tima Bur­ton aka Shme­e150.

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

źró­dło zdję­cia: autogespot.co.ukmclaren-675lt-c413709012016023849_7

1 KOMENTARZ