Premiery GIMS — McLaren

394

Cie­kawe infor­ma­cje prze­ka­zał Dyrek­tor Komu­ni­ka­cji Mcla­rena. bry­tyj­ska marka szy­kuje na Genewę 2 nowe auta. Nie byłoby to dziwne, gdyby nie fakt, że nie cho­dzi tu o McLa­ren 675LT Spi­der, ani o MSO McLa­rena “688HS”. Co w takim razie zosta­nie zapre­zen­to­wane w Gene­wie?

Wayne Bruce zapo­wiada godne poże­gna­nie McLa­rena P1. Nie­stety nie wia­domo, czy będzie to limi­to­wana wer­sja dro­gowa, czy może spe­cjalna wer­sja McLa­rena P1 GTR. Na pewno szy­kuje się coś wyjątkowego. 

Drugą nie­spo­dzianką będzie dwu­oso­bowe coupe budo­wane na bazie McLa­rena 570S. Bruce kate­go­rycz­nie zaprze­czył plo­tom o SUV’ie i Mini­va­nie. Podej­rzewa się więk­szą wer­sję 570S lub 540C.

Co do “688HS” przy­go­to­wy­wa­nego przez MSO, Bruce zapo­wie­dział, że pre­miera nie odbę­dzie się w Gene­wie.

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

Zdję­cie: McLa­ren P1 by Alex Pen­fold Pho­to­gra­phy — https://www.flickr.com/photos/alexpenfold/21222602291/