Premiery GIMS — Mercedes-Benz C 43 AMG i C Convertible

490

Jak infor­muje por­tal gtspirit.com Mer­ce­des pla­nuje na Genewę pre­zen­ta­cje Mer­ce­desa C 43 AMG i C Conver­ti­ble. Na tą chwilę Mer­ce­des nie wydał żad­nego ofi­cjal­nego komu­ni­katu w tej kwe­stii.

Model C Conver­ti­ble od tra­dy­cyj­nego coupe ma róż­nić się jedy­nie mięk­kim dachem. Nato­miast, naszym zda­niem cie­kaw­sza jest zapo­wiedź modelu C 43 AMG. Będzie to doda­tek do pozo­sta­łych dwóch modeli z linii C AMGC63 AMG i C63AMG.

Ser­cem C 43 AMG będzie 3-litrowy tur­bo­do­ła­do­wany V6, znany cho­ciażby z nowego SLC 43 AMG. Wytwa­rza on moc 362 km. Wygląd C 43 AMG będzie praw­do­po­dob­nie bar­dzo zbli­żony C 63, jeśli nie iden­tyczny.

Co sądzi­cie o doda­niu kolej­nej wer­sji sil­ni­ko­wej do dotych­cza­so­wej linii C klasy? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!c conv 1