Premiery GIMS — Porsche Panamera — WNĘTRZE

965

W sieci poja­wiły się pierw­sze szpie­gow­skie zdję­cia wnę­trza nowej gene­ra­cji Porsche Pan­amery. Cała kon­sola środ­kowa będzie opie­rać się na przy­ci­skach doty­ko­wych. Auto wypo­sa­żone jest w kie­row­nicę znaną z Porsche 918, czy Porsche 911 GT3 RS. Widać też, że Pan­amera dosta­nie nowy ekran, praw­do­po­dob­nie rów­nież doty­kowy.

Nam się bar­dzo podoba tak zapro­jek­to­wane wnę­trze, a co Wy o tym myśli­cie?panamera inside 1 panamera inside 2 Panamera inside 3 Panamera inside 4

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

zdję­cia: gtspirit.com