Premiery GIMS — Zenvo TSTSR

660

Duń­ska marka ogło­siła, że przy­wie­zie do Genewy dwa nowe pro­dukty. TS, które ma być bar­dziej kom­for­tową wer­sją ST1 i TSR, które ma być torową bestią. Do tej pory wiemy nie­stety tylko tyle.

Zenvo ST1 to auto znane z top gear, głów­nie ze względu na fakt, że w trak­cie krę­ce­nia sta­nęło w pło­mie­niach, więc nie była to dobra reklama duń­skiego super­auta. ST1 dys­po­nuje 6.8-litrowym sil­ni­kiem V8, roz­wi­ja­ją­cym 1104 km (HP). Pręd­kość mak­sy­malna została ograniczona elek­tro­nicz­nie do 375 km/h. Pierw­szą setkę osiąga w równe 3 sekundy. 7-bie­gowa skrzy­nia prze­ka­zuje moc tylko na tylne koła.

Cze­ka­cie?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!zenvo1