Rajd Dakar — Stephane Peterhansel zwycięża!

438

Ste­phane Peter­han­sel wygrywa rajd Dakar w kate­go­rii samo­cho­dów. Fran­cuz wyprze­dził Nassera Al-Attiy­aha i Giniela de Vil­liersa, któ­rzy zajęli odpo­wied­nio 2 i 3 miej­sce. Fran­cuz trium­fo­wał w Daka­rze już po raz 12. Warto zazna­czyć dobrą postawę wie­lo­krot­nego mistrza świata Seba­stiena Loeba, który wygrał ostatni odci­nek i osta­tecz­nie upla­so­wał się na 9 miej­scu kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej oraz Mikko Hirvo­nena, który zajął 4 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej.peterhansel