Render Audi RS5

548

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPo ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji nowego Audi A5, w sieci poja­wił się pierw­szy ren­der jego naj­moc­niej­szego wariantu — RS5. Po naszym dużym zawo­dzie odno­śnie desi­gnu nowego Audi A4, ten Ren­der Audi RS5 tro­chę popra­wił na humory.

Widać, że autor inspi­ro­wał się bar­dzo mocno roz­wią­za­niami zasto­so­wa­nymi w Audi TT RS, w szcze­gól­no­ści warto zwró­cić uwagę na przedni zde­rzak, który jest nie­mal iden­tyczny.

Dla przy­po­mnie­nia, poprzed­nik roz­pę­dzał się do pierw­szej setki w 4,6 sekundy. Możemy spo­dzie­wać się, że te wyniki zostaną z pew­no­ścią mocno pod­krę­cone.

Nowe RS5 zosta­nie zapre­zen­to­wane naj­wcze­śniej w przy­szłym roku.