Renntech Mercedes AMG GT S — 726 km

472

Bar­dzo agre­sywny wygląd i duży przy­rost mocy pro­po­nuje wła­ści­cie­lom AMG GT S tuner Ren­n­tech.

Z wyglądu wymie­nione zostały zde­rzaki, progi i dyfu­zor. Dodat­kowo zamon­to­wano duży kar­bo­nowy spoj­ler. Jed­nak, naj­bar­dziej wzrok przy­cią­gają tyta­nowe felgi (które kosz­tują ponad 11k dola­rów). Za dodat­kowe 2k dola­rów tuner zmieni nam zawie­sze­nie, obni­ża­jąc auto nawet o 1,5 cala.

Jeśli cho­dzi o osiągi, mamy do wyboru R1 Per­fo­mance Pac­kage zwięk­sza­jące moc o 75 km oraz Stage 1, które pod­nosi moc do 726 km. Jak wygląda to cenowo? Pierw­sza opcja około 8k dola­rów, a druga około 12k dola­rów.

Podoba się?

renntech-mercedes-amg-gt-s-2 renntech-mercedes-amg-gt-s-3 renntech-mercedes-amg-gt-s-4Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!