Robert Kubica wraca na Spa. Już za 2 tygo­dnie, 24–25 Wrze­śnia, Polak wystar­tuje w zawo­dach Renault Sport Tro­phy. Będzie to gościnny występ na zapro­sze­nie Renault. Robert odbył już testy na torze Alles wraz z ekipą Duqu­eine Engi­ne­ering, a jego part­ne­rem będzie Chri­stoph Hamon.MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Szybko poczu­łem się kom­for­towo za kie­row­nicą R.S. 01 i nawet na krę­tym torze Ales zalety samo­chodu od razu były oczy­wi­ste, przede wszyst­kim moc hamul­ców gwa­ran­to­wana przez tar­cze z włókna węglo­wego. Zaim­po­no­wało mi to, jak późno można hamo­wać i że nad­wo­zie się nie prze­chyla, nawet kiedy wyko­rzy­stu­jesz całą dostępną przy­czep­ność. Nie mogę docze­kać się jazdy na Spa, gdzie do głosu doj­dzie także cały docisk, który ten samo­chód może wytwo­rzyć.”

Week­end składa się z 70-minu­to­wego wyścigu endu­rance oraz dwóch 25-minu­to­wych sprin­tów. Maszyna, za kie­row­nicą któ­rej zasią­dzie Kubica, to ważące 1100 kg Renault R.S 01, napę­dzane jed­nostką znaną z Nis­sana GT-R a więc 550 konne 3,8 V6. Czy będzie to powrót do czyn­nego ści­ga­nia się? W przy­padku Roberta nic nie jest pewne więc pozo­staje cze­kać. Cier­pli­wie cze­kać.

Pełna rela­cja z wyścigu już za 2 tygo­dnie.