Spe­cjalne uro­dziny Fer­rari”

Można rzec, że każdy model tej marki jest wyjąt­kowy, lecz Fer­rari pla­nuje zro­bić sobie (i nam śmier­tel­ni­kom) mega uro­dzi­nowy pre­zent.MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Na uczcze­nie sie­dem­dzie­sią­tych uro­dzin marki, Fer­rari zapre­zen­tuje aż 70 modeli spe­cjal­nych, wszyst­kich obec­nie pro­du­ko­wa­nych maszyn. Od naj­tań­szego Cali­for­nia T przez GTC4 Lusso, 488 GTB na F12 koń­cząc. Pomi­nięte zosta­nie tylko LaFer­rari które wła­śnie docze­kało się otwar­tej wer­sji nad­wo­zia.

W sumie wypro­du­ko­wa­nych zosta­nie 350 wozów, lecz na razie nie ma infor­ma­cji dla poten­cjal­nych nabyw­ców w jaki spo­sób i gdzie sta­wać w kolejce. Samo­chody mają być jesz­cze bar­dziej wyra­fi­no­wane od typo­wego “pod­sta­wo­wego” Fer­rari. Przy­po­mnijmy model F60 Ame­ri­cana, stwo­rzony dla uczcze­nia sześć­dzie­się­cio­le­cia marki na rynku USA. Wtedy powstało tylko 10 sztuk, ale wąt­pimy aby wer­sje na 70tke uczczono tylko naklejką “BIRTHDAY EDITION”. Jak świę­to­wać to z pompą.