Sprzedaż Tesli Model 3

536
Sprzedaż Tesli Model 3

Sprze­daż Tesli Model 3 będzie rekor­dowa dla inno­wa­cyj­nej firmy Elona Muska. Zamó­wie­nia na Model 3 zło­żyło już 276 tysięcy osób, a minęły dopiero 3 dni od pre­miery. Osoby, które zde­cy­do­wały się wpła­cić 1000 dola­rów zaliczki będą jed­nak musiały pocze­kać na swoją Teslę dość długo. Pierw­sze egzem­pla­rze wyjadą na ulice dopiero pod koniec przy­szłego roku, a zde­cy­do­wana więk­szość przy­szłych wła­ści­cieli otrzyma swoje elek­tryki dopiero w 2018 roku.

Łatwo poli­czyć, że na samych zalicz­kach Tesla zaro­biła aż 276 milio­nów dola­rów, a cał­ko­wita war­tość zamó­wień (cena bazowa 35 tysięcy dola­rów + opcje) prze­kra­cza już ponad 11 miliar­dów dola­rów. A to jesz­cze nie koniec!

Tesla, po osią­gnię­ciu peł­nej zdol­no­ści pro­duk­cyj­nej, prze­wi­duje budowę 500 tysięcy egzem­pla­rzy Modelu 3 rocz­nie, co przy czy aktu­al­nej pro­duk­cji 50 tysięcy aut rocz­nie jest ogrom­nym sko­kiem.

A czy Wy zamó­wi­li­ście już swój egzem­plarz?