Techart Magnum Sport Porsche Cayenne

680
techart magnum sport porsche cayenne 1

Techart Magnum Sport Porsche Cay­enne — długa nazwa, ale dużo nowo­ści, więc wyba­czamy. Tachart Magnum Cay­enne jest moc­niej­sze i lżej­sze od swo­jego pier­wo­wzoru. Tune­rowi udało się wzmoc­nić Cay­enne Turbo o 180 KM i z ich pakie­tem auto roz­wija 700 KM. Cie­szy jed­nak fakt, że tuner nie pra­co­wał jedy­nie na naj­moc­niej­szej wer­sji Cay­enne — Turbo, ale ich dodatki pasują do wszyst­kich wer­sji Porsche Cay­enne. Oczy­wi­ście wer­sja Die­sel, czy Die­sel S nie będą roz­wi­jały takiej mocy, jak Turbo, ale ich wła­ści­ciele rów­nież mogą wypo­sa­żyć swoje SUVy w pakiet mecha­niczny i wizu­alny.

Prze­cho­dząc do kwe­stii sty­li­styki, warto zazna­czyć, że Techart Magnum Sport Porsche Cay­enne nie tylko zyskał na agre­syw­no­ści, ale zmiana wyglądu ma rów­nież pozy­tywny wpływ na aero­dy­na­mikę auta. Przód składa się z nowego przed­niego zde­rzaka,  trzy­czę­ścio­wego front split­tera oraz z więk­szych wlo­tów powie­trza z dodat­ko­wymi ele­men­tami popra­wia­ją­cymi prze­pływ powie­trza. Z tyłu Cay­enne zyskało nowy zde­rzak wraz z dyfu­zo­rem, który może zawie­rać opcje dostępu do haka oraz duży kar­bo­nowy spoj­ler. Dodat­kowo auto może być wypo­sa­żone w kar­bo­nowe nad­kola. W pakie­cie znaj­duje się rów­nież kar­bo­nowa maska z dwoma wlo­tami powie­trza, która może być poma­lo­wana w kolo­rze auta lub w dwóch opcjach kar­bo­no­wych — połysk lub mat.

Dzięki temu Techart Magnum Cay­enne spra­wia wra­że­nie niskiego, sze­ro­kiego i mocno osa­dzo­nego auta.

Jak Wam się podoba Techart Magnum Sport Porsche Cay­enne?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!