Tesla Model 3 oficjalnie

817
Tesla Model 3 oficjalnie 17

Tesla Model 3 ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wane w swo­jej sie­dzi­bie w Los Ange­les.

Model 3 ma kosz­to­was 35 tys. dola­rów w USA, a jej zasięg będzie wyno­sił mini­mum 350 km. Naj­słab­sza wer­sja roz­pę­dzać się będzie od zera do setki w 6 sekund.

Jeśli cho­dzi o wiel­kość auta, pro­du­cent zapew­nia, że nie dzięki efek­tyw­nemu wyko­rzy­sta­niu prze­strzeni auta, 5 osób będzie mogło spo­koj­nie zmie­ścić się do auta bez rezy­gna­cji z jakiej­kol­wiek wygody. Stan­dar­dem w Tesla Model 3 będzie wypo­sa­że­nie auta w urzą­dze­nie Auto­pi­lota, jak rów­nież szklany dach, mający zapo­bie­gać odczu­ciu klau­stro­fo­bii.

Głów­nymi kon­ku­ren­tami Tesla Model 3 będą Audi A4, BMW Serii 3, czy Mer­ce­des C Klasa. Tesla chce wal­czyć o klien­tów seg­mentu D, dla­tego Model 3 ma być porów­ny­walny wiel­ko­ścią i ceną do wymie­no­nych samo­cho­dów

Pierw­sze egzem­pla­rze zostaną dostar­czone dopiero pod koniec 2017 roku. Depo­zyty na auto zło­żyło już 115 tysięcy osób, więc na Tesla Model 3 będzie trzeba cze­kać dość długo.

Jak Wam się podoba Tesla Model 3? My jeste­śmy zachwy­ceni!