Top Marques — Icona Vulcano Titanium

663

W tym tygo­dniu zapre­zen­tu­jemy Wam kilka modeli, któ­rych pre­miery odbędą się na tego­rocz­nym Top Marques. Event ma miej­sce w Monaco, w dniach 14–17 kwiet­nia 2016 roku.

Pierw­szym z bar­dzo cie­ka­wych aut, które chcemy Wam przed­sta­wić jest Icona Vul­cano Tita­nium. Auto zostało już poka­zane m. in. na Mone­tery Car Week.

Impo­nu­jące nad­wo­zie Vul­cano Tita­nium zostało zro­bione z kom­bi­na­cji tytanu i kar­bonu. Za nie­sa­mo­wity design odpo­wiada Samuel Chuf­fart, który wcze­śniej odpo­wia­dał za design w fabry­kach Nis­sana, a następ­nie Jagu­ara-Land Rovera. Auto waży około 1600 kg.

Ser­cem Vul­cano Tita­nium jest znany sil­nik 6,2 l V8 roz­wi­ja­jący moc 670 koni mecha­nicz­nych. Jed­nak na życze­nie klienta moc może zostać zwięk­szona nawet do 1000 km. Za stro­je­nie sil­nika odpo­wia­dają osoby w prze­szło­ści zwią­zane z zespo­łami wyści­go­wymi Fer­rari, a także Lan­cii Inte­grale czy 037.

Pro­du­cent zapew­nia, że pierw­sza setka poja­wia się po upły­wie 2,8 sekundy, a 200 km/h uzy­skuje po upły­wie 8,8 sekundy.

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!vulcano 1 vulcano 2 vulcano 3 vulcano 4