Top Marques — Mazzanti Evantra

442

Maz­zanti — mały pro­du­cent samo­cho­dów z Włoch przy­wie­zie do Monaco swój naj­now­szy model Evan­tra.

Auto można zamó­wić z nad­wo­ziem alu­mi­nio­wym lub kar­bo­no­wym. Ser­cem Evan­try jest 7-litrowe V8 pro­du­ku­jące 751 km. Pro­du­cent podaje, że Evan­tra jest w sta­nie roz­pę­dzić się do 360 km/h, a pierw­sza setka poja­wia się po upły­wie 3 sekund.

W nad­wo­ziu kar­bo­no­wym waga auta wynosi 1300 kg.

Cena star­tuje od 665 tys. euro. Cał­kiem sporo, ale w zamian dosta­jemy uni­kalne auto, pro­du­ko­wane w ilo­ści 5 sztuk rocz­nie.

Wię­cej zdjęc w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!