Tor Nurburgring odblokowany

742
Tor Nurburgring odblokowany

Tor Nur­bur­gring odblo­ko­wany! Zarządca zniósł limity pręd­ko­ści wpro­wa­dzone na nie­któ­rych czę­ściach toru. Ponadto pro­du­cenci aut mogą ponow­nie wypo­ży­czać tor na testy swo­ich pro­duk­tów.

Mowa tutaj o legen­dar­nej nitce Nord­schle­ife, na któ­rej wszy­scy pro­du­cenci testują swoje dzieła na gra­nicy przy­czep­no­ści oraz na któ­rej prze­pro­wa­dzane są m. in. wyścigi 24-godzinne, a w histo­rii odby­wały się wyścigi For­muły 1.

Przy­po­mnijmy, że restryk­cje zostały nało­żone po wypadku Jahna Mar­de­bo­ro­ughta pod­czas wyścigu serii VLN, w któ­rym zgi­nął jeden z widzów. Wła­ści­ciele wpro­wa­dzili wtedy limity pręd­ko­ści, ogra­ni­cza­jąc przez to moż­li­wość orga­ni­zo­wa­nia wyści­gów na słyn­nej pętli Nord­schle­ife.

W mię­dzy­cza­sie na torze zadbano o budowę nowych zabez­pie­czeń w naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych sek­cjach. Przede wszyst­kim zbu­do­wano wyso­kie siatki chro­niące przed wypad­nię­ciem aut lub ich czę­ści poza tor.

Dzięki temu wiele pro­du­cen­tów będzie mogło w pełni prze­te­sto­wać swoje maszyny i porów­nać z osią­gnię­ciami kon­ku­ren­tów. Mowa tu przede wszyst­kim o Koenig­seggu, Lam­bor­ghini Aven­ta­do­rze SV, Pagani Hauyra BC oraz Bugatti Chi­ro­nie.

Prze­ko­namy się czy wszy­scy zde­cy­dują się na prze­pro­wa­dze­nie testów. Od dziś nie ma ku temu żad­nych prze­ciw­wska­zań