Volkswagen GT Ge — concept

504

Volks­wa­gen, po ostat­niej afe­rze zwią­za­nej z emi­sją spa­lin, pró­bu­jąc rato­wać i odbu­do­wać swój wize­ru­nek marki wspie­ra­ją­cej eko­lo­gie, kie­ruje duże środki na roz­wój samo­cho­dów hybry­do­wych i elek­trycz­nych. W ramach tych dzia­łań zaspon­so­ro­wali pracę licen­cjacką jed­nego ze stu­den­tów, który stwo­rzył dla Volks­wa­gena piękny con­cept.

Auto zostało zapro­jek­to­wane na bazie Golfa, jed­nak zadbano o to, by kon­cept miał rasowy, spor­towy cha­rak­ter. GT Ge jest szer­sze, dłuż­sze i zna­cząco niż­sze od Golfa. Wygląd nawią­zuje do zapre­zen­to­wa­nych już kon­cep­tów GT Road­ster i GTE Sport. Jak mówi sam twórca, Elja­sah Shala, auto zostało zapro­jek­to­wane w taki spo­sób, aby zapew­nić rów­nież odpo­wied­nie chło­dze­nie napędu elek­trycz­nego. 

Jak Wam się podoba taka wizja przy­szłych aut Volks­wa­gena?

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!Gt Ge 4 Gt Ge 3 Gt Ge 2 Gt Ge 1