Volkswagen Scirocco GTS

477

Volks­wa­gen zapo­wie­dział roz­sze­rze­nie oferty swo­ich hot hat­chy o nową wer­sję Sci­rocco. GTS ma zająć prze­strzeń pomię­dzy zwy­kłymi Sci­rocco, a Sci­rocco R. GTS będzie napę­dzane tur­bo­do­ła­do­wa­nym, 4-cyli­dro­wym sil­ni­kiem o pojem­no­ści 2 litrów i będzie pro­du­ko­wać 217 km. Wygląd Sci­rocco GTS będzie zaczerp­nięty z naj­moc­niej­szej wer­sji R.

Do setki, GTS będzie roz­pę­dzał się w 6,5 sekundy. Pręd­kość mak­sy­malna wynosi 245 km/h.

Koszt: 28 tys. fun­tów za manual, 29,5 tys. fun­tów za auto­mat.

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!scirocco gts scirocco gts 2