Vorsteiner McLaren 570-VX

457

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘVor­ste­iner McLa­ren 570-VX to pakiet aero do McLa­ren 570 S i GT spra­wia­jący, że 570 wygląda z nim baaaar­dzo agre­syw­nie. Nie­miecki tuner posta­no­wił zain­spi­ro­wać się McLa­re­nem P1 GTR i dać wła­ści­cie­lom naj­mniej­szego i naj­tań­szego McLa­rena namiastkę bestii z Woking.

Choć pakiet nieco zmie­nia przód auta, poprzez zasto­so­wa­nie kar­bo­no­wego front split­tera i nowych kar­bo­no­wych wlo­tów, naj­więk­sze zmiany zacho­dzą w tyle auta. Vor­ste­iner przy­go­to­wał dla nabyw­ców pakietu inspi­ro­wane P1 GTR ogromne tylne skrzy­dło, prze­pro­jek­to­wany tylny zde­rzak i dużo lep­szy dyfu­zor.

Vor­ste­iner nie byłby sobą, gdyby w skład pakietu nie wcho­dziły custo­mowe felgi, które nabywcy mogą wybie­rać z całej palety Vor­ste­inera.

Naszym zda­niem, 570 z tym pakie­tem jest szto­sem! Wygląda kosmicz­nie i rze­czy­wi­ście, za kil­ka­set tysięcy zło­tych (no może milion), można poczuć się, jak w McLa­re­nie P1 GTR za, nie skła­miemy, jeśli powiemy, że około 15 milio­nów zło­tych…

Tak czy ina­czej, jakie jest Wasze zda­nie o tym pakie­cie? Będzie best­sel­le­rem wśród wła­ści­cieli 570-tek?