Warte ponad 10 milionów funtów Ferrari 512M ukarane mandatem

620
The £10 mln Ferrari 512M got parking ticket7

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘWarte ponad 10 milio­nów fun­tów Fer­rari 512M uka­rane man­da­tem za nie­pra­wi­dłowe par­ko­wa­nie. Bar­dzo rzad­kie Fer­rari zostało na chwile zapar­ko­wane w celu prze­pro­wa­dze­nia sesji zdję­cio­wej.

Porząd­kowi nie byli zbyt­nio onie­śmie­leni tym nie­zwy­kłym autem i natych­miast wypi­sali man­dat. Wła­ści­ciel został uka­rany man­da­tem w wyso­ko­ści 120 fun­tów, co raczej bar­dzo go nie zaboli.

Fer­rari 512M brało udział w naj­wspa­nial­szych wyści­gach na świe­cie, mię­dzy innymi 24H Le Mans w 1970 i 1971 r. Tym egzem­pla­rzem Robert Horne usta­no­wił bry­tyj­ski rekord pręd­ko­ści w 1977 r. Auto napę­dzane jest 5-litro­wym sil­ni­kiem V12.

Wię­cej zdjęć poni­żej!