WIESMANN

418

Nowi wła­ści­ciele nie­miec­kiej marki zapo­wia­dają przy­wró­ce­nie pro­duk­cji tych wyjąt­ko­wych aut. Pro­du­ko­wane przez Wie­smanna w stylu retro spor­towe dwu­oso­bowe auta z nad­wo­ziem coupe, napę­dzane są jed­nost­kami BMW, np. z BMW M5.

Nowe modele zostaną zapre­zen­to­wane w dru­giej poło­wie 2016 r.

Jak dla nas, auta pre­zen­tują się genial­nie, zarówno nad­wo­zie, jak i śro­dek. Co Wy myśli­cie?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!Weismann 1 Weismann 2 Weismann 3