Wyciekły zdjęcia nowej Panamery

8464

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘDo sieci wycie­kły zdję­cia nowej Pan­amery!

Jak widać Porsche nie utrzy­mało długo w tajem­nicy w szcze­gól­no­ści tyłu auta, który skru­pu­lat­nie ukry­wało przy oka­zji każ­dych testów dro­go­wych.

Przy­po­mi­namy, że ofi­cjalną pre­mierę będzie­cie mogli obej­rzeć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej 28 czerwca o godzi­nie 20.10. Zapra­szamy!

Jak Wam się podoba? Jak dla nas bomba!